Algemene Voorwaarden

1. Op al onze activiteiten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij inschrijving van welke activiteit dan ook, verklaart de deelnemer in te stemmen met alle hiertoe geldende voorwaarden. Zie ook lid 2.
2. De voorwaarden genoemd in bovengenoemd lid 1 hebben aanvullende voorwaarden behorende bij de activiteit. Deze worden hieronder weergegeven.

Algemene Voorwaarden – Coaching en Therapie

1. De factuurbetaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur plaats te vinden. Bij niet tijdige betaling heeft de praktijk Happy Lifestyle het recht om het traject stil te zetten of te beëindigen. Dit ontslaat de cliënt echter niet van zijn betalingsverplichting. Ook bij vroegtijdige beëindiging van het traject door client zelf dient deze alsnog het resterende bedrag van het traject te voldoen.
2. Indien de afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht, anders factureren wij het gehele bedrag.

Algemene Voorwaarden – Overige consulten

1. Indien de afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt geannuleerd, worden er geen kosten in rekening gebracht, anders factureren wij het gehele bedrag.
2. Praktijk Happy Lifestyle heeft het recht een consult te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, zoals bijvoorbeeld ziekte. Er zal op korte termijn z.s.m. een nieuwe afspraak worden ingepland.
3. Praktijk Happy Lifestyle heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een consult.