Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van praktijk Happy Lifestyle is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij praktijk Happy Lifestyle.

Voor de prijzen die op deze website vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met praktijk Happy Lifestyle te mogen claimen of te veronderstellen.

Praktijk Happy Lifestyle streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud hiervan onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.